0

Uw bestellingen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Wola B.V., Kielerbocht 37 te Groningen.


Art. 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, koopcontracten en leveringen door of in opdracht van WOLA BV verricht. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op elke overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Met het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze privacyverklaring.

Art. 2 AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. WOLA BV is eerst gebonden, nadat zij de order schriftelijk bevestigd, dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft geleverd.

Art. 3 LEVERING EN GARANTIE

3.1 Levering geschieden franco, behalve wanneer het totale orderbedrag lager is dan het op de factuur vermelde minimumorderbedrag voor “kleine orderkosten” , dan worden de op de factuur vermelde “kleine orderkosten” berekent.
3.2 De levering wordt geacht te zijn geschied, zodra de goederen ter verzending zijn aangeboden.
3.3 De goederen reizen voor risico van koper. De wijze van vervoer wordt door WOLA BV bepaald. Indien verzending als expresbestelling wordt verzocht, zijn de meerkosten hiervan voor rekening van koper.
3.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijd kan voor WOLA BV nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan en evenmin voor koper aanleiding zijn de gesloten koopovereenkomst te (doen) ontbinden.
3.5 WOLA BV behoud zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere levering vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen, en, indien de verlangende vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangende zekerheid niet ten genoege van WOLA BV wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren.
3.6 Wola B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
3.7 De onder 3.6 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3.8 De onder 3.7 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering wanneer het machines betreft.
3.9 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Wola B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Wola B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Wola B.V. te retourneren en de eigendom aan Wola B.V. te verschaffen.
3.10 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wola B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
3.11 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Wola B.V. in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Art. 4 RECLAMES

4.1 Eventuele reclame dient binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te geschieden onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht. Een dergelijke reclame schort de betalingsverplichting niet op.
4.2 Koper is verplicht de goederen en emballage zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid kan worden verlangd, te controleren.
4.3 Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde
goederen en de emballage strikt in acht te nemen. Tevens is koper verplicht maatregelen te nemen om de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.
4.4 Alleen schriftelijke en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedane mededelingen door WOLA BV gelden als garantie.
4.5 Indien WOLA BV van oordeel is dat een klacht op goede gronden berust, heeft WOLA BV het recht hetzij een schadeloosstelling in geld te geven hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst. In dat geval onder terugzending aan WOLA BV van het eerder geleverde; daarbij geldt dat WOLA BV aansprakelijkheid als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering het netto-factuurbedrag der betreffende goederen nimmer te boven zal gaan.

Art. 5 BETALINGEN

5.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enigerlei schuldvergelijking binnen 20 dagen na factuurdatum -daaronder te verstaan de op de factuur vermelde datum- te geschieden. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra WOLA BV de
beschikking over het geld heeft gekregen.
5.2 Bij niet tijdige betaling wordt de koopovereenkomst, na tenminste drie aanmaningen, uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.
5.3 Indien een koper die meer dan één schuld aan WOLA BV heeft, en/of boven de openstaande schuld(en) rente en/of incassokosten verschuldigd is, een betaling aan WOLA BV doet, heeft WOLA BV het recht te bepalen tot voldoening van welke schuld die betaling zal strekken.

Art. 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op koper over, nadat deze aan al zijn financiële
verplichtingen jegens WOLA BV, daaronder begrepen die uit hoofde van eventuele eerdere transacties, voldaan heeft. De koper is echter gerechtigd om over de goederen te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening.
6.2 Hij is verplicht WOLA BV onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot WOLA BV nog in eigendom toebehorende goederen.
6.3 In de gevallen als bedoeld in artikel 7 lid 1 is WOLA BV voorts onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de goederen die bij WOLA BV in eigendom zijn gebleven, weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden.
WOLA BV heeft het recht hetzij de goederen onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door koper totaal verschuldigde.

Art. 7 KOOP OVEREENKOMST NIET NAKOMEN

7.1 Indien één der partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
7.2 In geval één van de in het eerste lidgenoemde omstandigheden zich bij koper voordoet zullen alle vorderingen van WOLA BV op koper terstond ten volle opeisbaar zijn en zal WOLA BV het recht hebben ook alle anderen overeenkomsten met koper op te schorten of te ontbinden.
7.3 Indien koper , nadat WOLA BV de order schriftelijk heeft bevestigd, de order annuleert of nalatig blijft in het afnemen of in ontvangst nemen van de goederen, is WOLA BV gerechtigd van koper een vergoeding te vorderen ter grootte van vijfentwintig procent van het betreffende factuurbedrag, onverminderd het recht van WOLA BV om desverkiezend van de overeenkomst of betaling van het volledige factuurbedrag te vorderen.

Art. 8 OVERMACHT

8.1 Indien nakoming door WOLA BV van één of meer van haar verplichtingen ten gevolge van één of meer van de hieronder opgesomde omstandigheden redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, heeft zijn het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8.2 Deze omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën,
mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk ingebreke blijven van een derde, voor wie goederen of diensten moeten worden ontvangen alsmede iedere andere door WOLA BV redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten haar macht liggende omstandigheid op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
8.3 Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het tweede lid, tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken.

Art. 9 TERUGNAME

9.1 Eenmaal geleverde goederen worden, met inachtneming van artikel 4, niet teruggenomen.
9.2 Bij wijze van uitzondering kan WOLA BV in het geval van goederen met vervaldatum op verzoek van de koper besluiten de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Art. 10 PRIJZEN

10. De in de prijslijst of elders door WOLA BV gepubliceerde prijzen kunnen door WOLA BV te allen tijde worden gewijzigd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn deze prijzen netto en exclusief B.T.W. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de facturering tegen prijzen die gelden op de datum van levering.

Art. 11 GESCHILLEN

11.1 Op alle transacties waarvoor deze verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die mochten ontstaan en waarvoor niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, worden berecht door de te Groningen bevoegde rechter, voor zover de Wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechter daarvoor bevoegd heeft verklaard, echter met dien verstande dat WOLA BV het recht heeft iedere zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van koper.
11.2 Mocht enige bepaling van deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de Wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze voorwaarden volledig van kracht blijven, één en ander onverminderd de slotbepaling.

Art. 12 SLOTBEPALING

12.1 Mochten de omstandigheden, waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal tussen partijen overleg plaatsvinden over het tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst.

 

 

Vraag een schoonmaakmachine demo aan

© Wola BV, 2024. Ontwikkeld door Custom Website